شرکت انتقال سیال البرز

پمپ های صنعتی تماس با ما خدمات فنی و مهندسی پمپ ها و تجهزات صنعت ساختمان پمپ ها و تجهیزات کشاورزی و باغبانی صفحه اصلی

PUMP&PUMPING SYSTEM


CPK 32-160

2900 RPM

1450 RPM

CPK 32-200

2900 RPM

1450 RPM

CPK 40-160

2900 RPM

1450 RPM

CPK 40-200

2900 RPM

1450 RPM

CPK- H 32-160

2900 RPM

1450 RPM

CPK- H 32-200

2900 RPM

1450 RPM

CPK- H 40-160

2900 RPM

1450 RPM

CPK- H 40-200

2900 RPM

1450 RPM

Contact Us

Unit 2,No.8,Mohseni Alley                                 Tell:+9821-77646610,77534612

Taleghani three way,Tehran                                Fax:+9821-77534457       

Iran                                                                         Email:info@e-s-a.ir

KSB

PUMP&PUMPING SYSTEM