شرکت انتقال سیال البرز

پمپ های صنعتی تماس با ما خدمات فنی و مهندسی پمپ ها و تجهزات صنعت ساختمان پمپ ها و تجهیزات کشاورزی و باغبانی صفحه اصلی

PUMP&PUMPING SYSTEM


CEA-CA

HM

SV

DOMO

DL

4OS-OS6

DIGGER

DIWA

DN

DOC

FC

GS

SCUBA

SVI

ZNB

S

Contact Us

Unit 2,No.8,Mohseni Alley                                 Tell:+9821-77646610,77534612

Taleghani three way,Tehran                                Fax:+9821-77534457       

Iran                                                                         Email:info@e-s-a.ir

PUMP&PUMPING SYSTEM


HS

FH

CO-COF-CEF

GL-GLV

FDL